Home » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito obchodními podmínkami se řídí jakékoliv dodání Produktu v Internetovém obchodě a jsou tedy součástí jakékoliv Smlouvy o dodání uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu. Tyto podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti související s dodáním Produktu v Internetovém obchodě a jsou platné od 1.3.2017.

 

 2. PROVOZOVATEL

Provozovatelem Internetového obchodu je Franklin Brothers s.r.o., se sídlem ve Stochově, Nová 529, 273 03, identifikační číslo 05849306, email: podpora@virtualkeys.cz. Provozovatel je současně Dodavatelem.

 

 3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

(a) Internetový obchod je internetový obchod na webových stránkách www.virtualkeys.cz.

(b) Smlouva o dodání je smlouva na dodání Produktu v Internetovém obchodě uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka.

(c) Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

(d) Objednávka je elektronická objednávka Produktu vyplněná Zákazníkem na webových stránkách Internetového obchodu; za řádně vyplněnou objednávku se považuje objednávka, u níž jsou vyplněna všechna pole označená jako povinná.

(e) Dodavatel je provozovatel Internetového obchodu uvedený v článku 2 výše.

(f) Spotřebitel je fyzická osoba, která Smlouvu o dodání nesjednává v rámci své podnikatelské činnosti.

(g) Uživatelský účet je nastavení webového rozhraní Internetového obchodu definované Zákazníkem se zabezpečeným přístupem na základě uživatelského jména a hesla.

(h) Zákazník je osoba, která s Dodavatelem uzavřela Smlouvu o dodání Produktu na základě Objednávky.

(i) Produkt je jakýkoliv Produkt nabízený v Internetovém obchodě, ve formě digitálního obsahu – zejména počítačové hry, příslušenství ke hrám, virtuální přístupové klíče a jiné digitální produkty. Produkt není dodáván na hmotném nosiči.

 

 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

(a) Zákazník vytvoří svůj Uživatelský účet zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře v Internetovém obchodě a kliknutím na tlačítko „zaregistrovat“. Kliknutím na toto tlačítko Zákazník zároveň potvrzuje správnost a pravdivost zadaných údajů. Zákazník je povinen zadané údaje ve svém Uživatelském účtu aktualizovat v případě jakékoliv změny.

(b) Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému Uživatelskému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého Uživatelského účtu jiným osobám.

(c) Pokud Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší své povinnosti ze Smlouvy o dodání (včetně těchto obchodních podmínek), může Dodavatel Uživatelský účet Zákazníka zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si však Zákazník může založit nový Uživatelský účet.

(d) Dodavatel může dočasně omezit dostupnost Uživatelského účtu Zákazníka, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení.

 

 5. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁNÍ

(a) Zákazník může objednávat Produkty z Internetového obchodu prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

(b) Nabídka Produktů na webových stránkách Internetového obchodu není návrhem na uzavření smlouvy; veškeré Smlouvy o dodání budou uzavřeny až na základě Objednávky Zákazníka.

(c) V případě zájmu o koupi Produktu je třeba vyplnit veškeré povinné údaje Objednávky a vyplněnou Objednávku odeslat Dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Upozorňujeme, že odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

(d) Dodavatel následně potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce anebo prostřednictvím Uživatelského účtu; toto potvrzení však není akceptací objednávky.

(e) Dodavatel je oprávněn v závislosti na obsahu Objednávky (výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo telefonicky). Nedojde-li ze strany Zákazníka k dodatečnému potvrzení objednávky, je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Produktu Zákazníkovi.

(f) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením Dodavateli, ale k uzavření smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany Dodavatele. Dodavatel může akceptovat Objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo Uživatelského účtu anebo přímo odesláním objednaného Produktu Zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena smlouva na Produkt specifikovaný v Objednávce.

(g) Pokud Objednávku nemůže Dodavatel akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Produktu, jeho vyprodání a podobně), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že prodlení Dodavatele se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.

(h) Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Dodavateli, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno Objednávky však nebudou provedeny po uzavření smlouvy (tj. zejména po odeslání akceptace Objednávky Zákazníkovi). V případě storna Objednávky Zákazníkem, který je podnikatelem, pokud Produkt byl zvlášť objednán u jeho dodavatele pro takového Zákazníka, je Dodavatel povinen vrátit Zákazníkovi pouze 75 % celkové ceny Produktu, ohledně nějž došlo ke stornu; zbývajících 25 % takové ceny si Dodavatel ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového Produktu, jeho dopravou a dalších obdobných nákladů.

 

 6. CENA PRODUKTU A DALŠÍ NÁKLADY

(a) Ceny jsou ve vztahu k jednotlivým Produktům uvedeny vždy na příslušné webové stránce Internetového obchodu, a to jako ceny konečné. Cena Produktu se může průběžně měnit a pro koupi Produktu platí cena, která je uvedena v Objednávce. Cena uvedená v Objednávce může být změněna pouze v případě, že v době ode dne odeslání takové Objednávky Dodavateli do dne uzavření smlouvy dojde ke změně daně z přidané hodnoty, a to ve výši odpovídající takové změně.

(b) V případě, že je cena Produktu v době jeho objednání označena jako akční, platí jen po určitou dobu uvedenou na stránkách Internetového obchodu. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné Produkt za takovou cenu dodat, Dodavatel Zákazníka na takovou skutečnost upozorní bez zbytečného odkladu, a pokud to bude možné, umožní mu jeho objednání za novou cenu; v opačném případě Objednávku odmítne.

(c) Zákazníkovi bude po uhrazení ceny Produktu, nejpozději však současně s Produktem, doručen příslušný účetní doklad vystavený na základě fakturačních údajů poskytnutých Zákazníkem v Objednávce. Účetní doklad bude zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, příp. v Uživatelském účtu.

 

 7. DODÁNÍ PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(a) Dodavatel Produkt primárně doručuje prostřednictvím digitální distribuce, tj. zasláním aktivačního klíče nebo odkazu na email Zákazníka nebo na jeho Uživatelský účet, pomocí kterých Zákazník zakoupený Produkt aktivuje.

(b) Dodavatel může po dohodě se Zákazníkem umožnit i osobní převzetí Produktu, a to na náklady a riziko Zákazníka, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

(c) Způsob úhrady ceny Produktu bude zvolen Zákazníkem v Objednávce.

(d) Cena Produktu může být uhrazena bankovním převodem, platebním systémem GoPay, online platbou nebo online platební kartou; v takovém případě bude Produkt odeslán Zákazníkovi na email či na jeho Uživatelský účet (případně bude Zákazníkovi Produkt předán při osobním převzetí, bude-li tak s Dodavatelem dohodnuto), nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Dodavatele;

(e) Dostupné Produkty jsou Zákazníkovi standardně dodávány nejpozději do 24 hodin po zaplacení Kupní ceny, není-li dohodnuto osobní převzetí Produktu. Informace o dostupnosti Produktu je uvedena na webových stránkách Internetového obchodu.

 

 8. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA

(a) Odstoupit od Smlouvy o dodání  nelze ve vztahu k Produktu, který spočívá v dodávce digitálního obsahu jiným způsobem, než na hmotném nosiči (tj. byl dodán online) a Produkt byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(b) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zákazník – spotřebitel vyplněním a odesláním Objednávky vyslovuje souhlas ve smyslu písm. (a) a zároveň bere na vědomí sdělení Dodavatele, že nemá právo od smlouvy odstoupit.

(c) Zákazník – spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud se jedná o Produkt spočívající v dodávce digitálního obsahu na hmotném nosiči, součástí dodávky Produktu je zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program, jehož původní obal byl po dodání porušen.

(d) Není-li výše uvedeno jinak, může Zákazník – spotřebitel od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne doručení Produktu Zákazníkovi (resp. ode dne doručení jeho poslední části, pokud je Produkt dodáván ve více dodávkách); tato lhůta je zachována i v případě, že v ní bude odstoupení Dodavateli odesláno. Takto odstoupit lze od smlouvy i částečně, tj. pokud jde pouze o některé Produkty v rámci jedné smlouvy.

(e) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že od smlouvy nemohou podle předchozích ujednání odstoupit Zákazníci, kteří nejsou Spotřebiteli.

(f) Od smlouvy lze odstoupit zasláním oznámení o odstoupení na emailovou adresu podpora@virtualkeys.cz či prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu, resp. kontaktního formuláře v sekci „Kontakt“, případně i prostřednictvím vzorového formuláře, který vám Dodavatel poskytne na požádání.

(g) V případě odstoupení musí být příslušný Produkt vrácen Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy. Náklady na vrácení Produktu nese Zákazník, a to i v případě, že Produkt pro svou povahu nemůže být Dodavateli vrácen obvyklou cestou.

(h) Zaplacená cena Produktu, ohledně něhož došlo k odstoupení, včetně veškerých souvisejících nákladů na dopravu a poplatků, bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude takový Produkt vrácen, a to stejným způsobem, jakým ji Dodavatel od Zákazníka přijal.

(i) Pokud v době do vrácení Produktu došlo ke snížení jeho hodnoty z jakéhokoliv důvodu, je Zákazník povinen nahradit odpovídající částku Prodávajícímu v penězích. V případě, že na Produktu vznikla škoda, k jejíž náhradě je povinen Zákazník, je Prodávající oprávněn svůj nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení zaplacení ceny Produktu.

(j) Je-li společně s Produktem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Dodavateli vrátit poskytnutý dárek spolu s Produktem.

 

 9. ODSTOUPENÍ DODAVATELE

Dodavatel může od Kupní smlouvy odstoupit v případě zjevně nesprávné ceny Produktu uvedené v Objednávce (tj. ceny, která je podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena takového Produktu (včetně chyby v psaní, desetinných čárkách a podobně, s výjimkou případů, kdy bude tato cena označena jako akční či bude zřejmé, že se jedná o mimořádnou slevu).

 

 10. VADY PRODUKTU A REKLAMACE

(a) Před použitím Produktu je Zákazník povinnen řádně nastudovat návod uvedený na internetových stránkách www.virtualkeys.cz nebo instalační pokyny a veškeré další pokyny jeho výrobce včetně záručních podmínek. V případě nesprávného použití Produktu Zákazníkem nemusí být jeho případná reklamace uznána.

(b) Zákazník je povinen Produkt prohlédnout při jeho převzetí nebo bezprostředně po něm a současně se přesvědčit o jeho vlastnostech a množství a jakékoliv viditelné či jiné zjevné vady reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne dodání Produktu. Pokud takovou vadu včas Zákazník (který není spotřebitel) nereklamuje, zanikají jakákoliv související práva Zákazníka z vadného plnění (včetně práv ze záruky za jakost).

(c) Zákazníkům – spotřebitelům odpovídá Dodavatel, že Produkt nemá při jeho dodání Zákazníkovi vady, a současně, že má vlastnosti podle ustanovení § 2161 Občanského zákoníku; práva z takových vad Produktu může Zákazník uplatnit do 24 měsíců ode dne jeho dodání Zákazníkovi. Dodavatel si v případě reklamace vyhrazuje právo upřednostnit výměnu vadného produktu za nový před vrácením peněz Zákazníkovi.

(d) Záruka za jakost Produktu je poskytována pouze, pokud je taková záruka poskytnuta výrobcem Produktu na základě záručního listu (či jiného záručního prohlášení) vydaného takovým výrobcem či distributorem přiloženého k Produktu v okamžiku jeho dodání Zákazníkovi.

(e) V ostatních, výše neuvedených, případech platí práva z vadného plnění podle Občanského zákoníku, pouze pokud jde o vady, které měl Produkt již v den jeho dodání Zákazníkovi (i kdyby se objevily později), nebo o vady, které sice vznikly později, avšak v důsledku porušení povinnosti Dodavatele.

(f) V případě, že v době, kdy Prodávající odpovídá za vady a je-li poskytnuta záruka za jakost Produktu, v záruční době, bude zjištěna vada Produktu, se kterou je podle Občanského zákoníku či příslušné záruční listiny spojeno právo z vadného plnění, může Zákazník:

– v případě záruky za jakost poskytnuté výrobcem Produktu uplatnit práva stanovená v příslušné záruční listině (či jiném záručním prohlášení) výrobce, a nejsou-li v ní taková práva stanovena, práva uvedená níže;

– požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu ze zaplacené ceny;
– v případě podstatné vady Produktu (přičemž za podstatnou vadu se považuje i vada sice nepodstatná, kterou však nelze opravit či pokud by provedení její opravy bylo nehospodárné nebo která se vyskytne po její opravě opakovaně, a to alespoň třikrát), dále požadovat i výměnu Produktu, popřípadě od smlouvy odstoupit;

– případně uplatnit jiná práva z vadného plnění, která vyplývají z příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

(g) Příslušné právo z vadného plnění podle předchozího odstavce musí být uplatněno u Dodavatele současně s reklamací příslušné vady nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů po jejím uplatnění. Volbu práva z vadného plnění podle tohoto článku nelze dodatečně měnit bez souhlasu Dodavatele s výjimkou případů, kdy Zákazník zvolil opravu, která se však ukáže jako neproveditelná, či její provedení nebude hospodárné.

(h) V případě, že Zákazník neprovede volbu práva z vadného plnění podle předchozího odstavce včas, ztrácí možnost volby práv pro podstatné vady. V ostatních případech se bude postupovat podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, Dodavatel zejména může podle svého uvážení provést opravu vadného Produktu či jej vyměnit za nový.

Reklamaci vady i volbu práva z vadného plnění je třeba uplatnit u Dodavatele na adrese jeho sídla, pokud záruční list příslušného Produktu neuvádí seznam autorizovaných servisů; v takovém případě lze reklamaci uplatnit v jakémkoliv z takových servisů. Reklamace musí obsahovat konkrétní popis vytýkané vady a okolností, za kterých byla zjištěna, musí v ní být uvedeny kontaktní údaje Zákazníka včetně emailu a dále k ní musí být přiložen doklad o koupi Produktu v Internetovém obchodě a fotografii dokazující nefunkčnost produktu.

(i) Ohledně reklamace vystaví Dodavatel po převzetí příslušného Produktu reklamační protokol, ve kterém bude popsána reklamovaná vada a datum reklamace. V případě reklamace poštou bude tento protokol odeslán Zákazníkovi na jeho email uvedený v reklamaci nejpozději do 24 hodin po obdržení takové reklamace.

(j) Prodávající se vždy snaží vyřídit reklamaci v nejkratším možném čase, vždy nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Nebude-li reklamace v dané lhůtě vyřízena, je Spotřebitel oprávněn postupovat jako v případě podstatné vady. Ohledně vyřízení reklamace bude Zákazník informován způsobem dohodnutým s Dodavatelem, a pokud není dohodnut, emailem uvedeným v reklamaci; v tomto oznámení bude současně uvedena přiměřená lhůta k vyzvednutí Produktu. V případě prodlení Zákazníka s vyzvednutím Produktu v této lhůtě je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli skladné v přiměřené výši odpovídající velikosti Produktu. Pokud si Zákazník Produkt nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě na základě oznámení Dodavatele o možnosti prodeje takto nevyzvednutého Produktu, může Dodavatel Produkt prodat.

(k) Práva z vadného plnění nelze uplatnit ve vztahu k Produktu, který byl prodán za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla taková nižší cena dohodnuta, ve vztahu k běžnému opotřebení Produktu způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého Produktu ve vztahu k vadám odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Produktu.

 

11. OSOBNÍ ÚDAJE

(a) Jakékoliv osobní údaje, které Zákazník poskytne Dodavateli v souvislosti se sjednáním Kupní smlouvy, musí být správné a úplné.

(b) Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníků pro účely plnění ze smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, za účelem vedení uživatelského účtu a pro další účely uvedené v tomto článku, a to i po uzavření smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména v rozsahu jména a příjmení, adresy bydliště či doručovací adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a emailu, případně i dalších osobních údajů, které Zákazník Dodavateli při sjednání smlouvy poskytne. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazník Dodavateli uděluje na dobu neurčitou.

(c) Dodavatel umožní Zákazníkům přístup k jejich osobním údajům a v případě, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na žádost Zákazníka učiní nezbytná nápravná opatření, o jejichž provedení Zákazníka informuje. Své osobní údaje může Zákazník měnit na webových stránkách Internetového obchodu v sekci „Přihlášení“.

(d) Zákazník souhlasí s tím, aby Dodavatel jeho osobní údaje předával třetím osobám za účelem jejich zpracování v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek. Zákazník dále souhlasí s tím, aby Dodavatel jeho osobní údaje využíval za účelem nabízení zboží nebo služeb, a to buď sám, nebo aby takové jejich užívání umožnil i svým obchodním partnerům; tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat. Zákazník tento souhlas odvolá písemným odvoláním zaslaným poštou na adresu sídla Dodavatele.

(e) Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v Internetovém obchodě možné provést a závazky Dodavatele ze smlouvy splnit bez takového uložení cookies, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

(a) Smlouva o dodání a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

(b) Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

(c) Všechny spory mezi stranami vzniklé z Kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

(d) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@virtualkeys.cz. O vyřízení stížnosti bude Zákazník informován emailem uvedeným ve stížnosti.

(e) Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu; práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.

(f) Pro smlouvy se Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, neplatí ustanovení Občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Smlouva nebude vykládána podle pravidla Občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.

(g) V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatná či neúčinná ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

(h) Zákazník nesmí Smlouvu a práva či povinnosti se Smlouvou spojené postoupit třetí osobě bez předchozího souhlasu Dodavatele v písemné formě.

(i) Smlouva je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Hra zdarma
20% sleva
50% sleva
10% sleva
8% sleva
5% sleva
Ahoj Uličníku! Vítej u kola šance Virtualkeys.cz!
Vyhraj slevový kupon nebo hru zdarma!
Pravidla hry:
  • Zatočit si můžeš 1x za 20 dní
  • Podvodníci budou diskvalifikováni